Höje å Fiskevårdsområde

Välkommen till Höje å Fvos hemsida

Höje å är 35 km lång och rinner från Häckebergasjön till Öresund med utflöde i Lomma. Ån avvattnar ett 200 kvadratkilometer stort område och passerar Genarp och Kyrkheddinge innan den når Lund.

 

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

 

Fiskerätten i de skånska åarna tillhör, med vissa undantag, jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskrättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån.

Eftersom Höje å är ett känt och fiskrikt vattendrag är det också attraktivt fiskevatten för en ökande skara fritidsfiskare.

 

Medlemmarna kallas till årlig fiskestämma där man bl.a. fattar beslut om fiskeregler, fiskevård och priser för fiskekort. Man utser även en styrelse som har till uppgift att sköta det löpande arbetet. Samtliga medlemmar har på så sätt överlåtit förvaltningen av fisket i området till föreningen.

 

I föreningens stadgar står bl.a. att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är det stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket. 

 

Höje å fiskevårdsområde är angelägen om att fisket bedrivs störningsfritt för markägare, övriga fiskare, natur och miljön. Följ därför noga de fiskeregler som finns i anvisningarna, på skyltar och anslag. Regler för fisket anslås också på sträckornas anslagstavlor.

 

Vill du veta mera om olika projekt och arbeten runt Höjeå.

Gå in på Höje å vattenråds hemsida, som finns under rubriken länkar.

 


Senaste blogginlägget

Fler inlägg >


Senaste bilden
Fiska på sommarlovet
Fiska på sommarlovet
Fiska på sommarlovet
Åvandring
Åvandring