Höje å Fiskevårdsområde
 Föreningen
 

Mötesprotokoll för Årsstämma

Höje å Fiskevårdsområdesförening

2018

Tisdagen den 22 mars

Kl. 19:00  

Plats:

Samlingslokalen

Tage Erlanders 22

227 62 Lund

 

Närvarande:

Åke Persson, Bengt Jönsson, Anders Olsson, Anders Månsson, Lennart Meyer och Olle Nyman.

1.       Val av ordförande för stämman

Bengt Jönsson

2.       Val av justeringsman, tillika rösträknare

Anders Olsson och Anders Månsson

3.       Val av sekreterare på stämman

Olle Nyman

4.       Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fodrar särskild röstlängd

Vid behov.

5.       Fastställande av dagordning

Godkändes

6.       Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt

Godkändes

7.       Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna godkände ekonomin.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet

9.       Ersättning till styrelsen och revisorerna

Sekreterarens arvode 2 500: - inkl. kontors mtrl m.m. I övrigt ingen ersättning.

Fisketillsyningsmän. Enl. reseräkning

 

10.   Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar.

Bengt Jönsson                                                  Ordförande                                  2018/2019

Olle Nyman                                                       Sekreterare                                  2017/2018

Gunvor Sällvik                                                  Kassör                                             2017/2018

Anders Månsson                                             Ledamot                                        2017/2018

Anders Olsson                                                  Ledamot                                        2017/2018

Åke Persson                                                      Ledamot                                        2018/2019

Per Helmerson                                                 Ledamot                                        2018/2019

Lennart Meyer                                                 Ledamot                                        2018/2019

 

11.   Val av revisorer

Per Mårtensson och Magnus Hansson

12.   Utseende av valberedning

Emil Sällvik och Rutger Wachtmeister

13.   Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Ingen framställning eller motioner inkom till stämman på utsatt tid.

14.   Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.

Villkor för upplåtande kvarstår. Fiskevård forsätter att bedrivas i samråd med Höjeå Vattenråd

15.   Övriga frågor.

Det finns intresse för besök i Nybro ån och fiskeräknaren torsdagen den19/4. Åke är sambands central till detta arrangemang. Förslag till den årliga å-vandringen. Omlöpet i Esarp, omlöpet i Kornheddinge, humle odlingen i Kornheddinge och avslutning på Kornheddinge kvarn hos Erik Widmark. Förslag på datum är torsdagen den 24/5. Förslaget på info bladet är framtaget. Lite justeringar kvarstår.

16.   Meddelande om var och när stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt

Senast 14 dagar efter stämman på hemsidan

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

…………………………                 …………………………….                    …………………………

    Olle Nyman                            Anders Olsson                            Anders Månsson

   Sekreterare                           Protokolljusterare                         Protokolljusterare